رابطه نرخ فلاکت و نابرابری توزیع درآمد سال‌های ۱۳۵۳-۱۳۹۰ در ایران


بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی از اهداف دولت‌های مختلف جهان بوده و در رسیدن به این اهداف، کاهش نابرابری درآمدی یکی از عواملی است که نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند؛ بنابراین پی بردن به عواملی که با نابرابری درآمدی در ارتباط می‌باشند حائز اهمیت است. این مطالعه جهت بررسی رابطه‌ی میان نرخ فلاکت و نابرابری درآمد در ایران صورت گرفته و در این راستا از داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۳ استفاده شده است. شاخص نابرابری درآمد در مطالعه حاضر، ضریب جینی است و برای تخمین مدل تحقیق، روش خود توضیح با وقفه توزیع شدهARDL به کار برده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، افزایش نرخ فلاکت سبب خواهد شد که نابرابری درآمدی در ایران تشدید گردد. همچنین متغیر نسبت هزینه‌های حقیقی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد اقتصادی دارای تأثیر مثبت بر افزایش نابرابری و متغیرهای نسبت سرمایه‌گذاری حقیقی کل به تولید ناخالص داخلی حقیقی، متغیر مجازی برای انقلاب و جنگ دارای تأثیر منفی بر نابرابری درآمدی می‌باشند.

 

دریافت متن کامل پایان نامه

 

طاهری، سامیه . ۱۳۹۲. «رابطه نرخ فلاکت و نابرابری توزیع درآمد سال‌های ۱۳۵۳-۱۳۹۰ در ایران». استاد راهنما: غلامرضا یاوری. استاد مشاور: صمد رحیمی سوره. دانشگاه پیام نور استان البرز، مرکز پیام نور کرج.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهسوالاتتماسارتباط با ما