عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان کٌرد و غیر کٌرد مراجعه کننده به خانه‌های بهداشت به نابرابری جنسیتی در مقایسه دو شهر سنندج و تهران


پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان به نابرابری جنسیتی میان دو قوم کُرد و غیر کُرد انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان ۲۰ تا ۵۰ سال کُرد و غیرکُرد می‌باشند و حجم نمونه پژوهش به شیوه خوشه‌ای طبقه‌ای تصادفی بر اساس جنسیت زن ۳۰۰ نفر که از این تعداد ۱۵۰ نفر کُرد و ۱۵۰ نفر غیرکُرد انتخاب شدند. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه عقاید قالبی جنسیتی، پرسشنامه ایدئولوژی مردسالار، پرسشنامه نقش جنسیتی، پرسشنامه جامعه پذیری جنسیتی و پرسشنامه نابرابری جنسیتی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمونهای رگرسیون، تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده به شرح زیر بود: فرضیه اول ” عوامل جمعیت شناختی سن، تحصیلات، شمار اعضای خانواده بر نگرش به نابرابری جنسیتی با نقش واسطه ای عقیده قالبی جنسیتی در زنان ۲۰ تا ۵۰ ساله کُرد و غیرکُرد موثرمی‌باشد ” مورد تأیید قرار گرفت و فرضیه دوم” عوامل اجتماعی نقش جنسیتی، جامعه پذیری و ایدئولوژی مردسالاری بر نگرش به نابرابری جنسیتی با نقش واسطه ای عقیده قالبی جنسیتی در زنان ۲۰ تا ۵۰ ساله کُرد و غیرکُرد ” مورد تأیید قرار گرفت و فرضیه سوم ” نقش عقیده قالبی جنسیتی بر نگرش به نابرابری جنسیتی در زنان ۲۰ تا ۵۰ ساله کُرد و غیرکُرد مؤثر ” مورد تأیید قرار گرفت و فرضیه چهارم ” نگرش به نابرابری جنسیتی در زنان ۲۰ تا ۵۰ ساله کُرد و غیر کُرد با کنترل نقش عوامل اجتماعی تفاوت دارد ” مورد تأیید قرار نگرفت و فرضیه پنجم” عقیده قالبی جنسیتی، نقش جنسیتی، جامعه پذیری و ایدئولوژی مردسالاری در زنان ۲۰ تا ۵۰ ساله کُرد و غیرکُرد تفاوت دارد ” مورد تأیید قرار گرفت.

 

دریافت متن کامل پایان نامه

 

اسماعیلی، گل‌آئین. «عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان کٌرد و غیر کٌرد مراجعه کننده به خانه‌های بهداشت به نابرابری جنسیتی در مقایسه دو شهر سنندج و تهران». استاد راهنما: علی روشنایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهسوالاتتماسارتباط با ما