بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی


توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران کشور است؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمد است، در این تحقیق، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۴ در منتخبی از کشورهای اسلامی و با استفاده از روش داده‌های تابلویی بررسی می‌شود. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که شاخص توسعه مالی در دو بخش بانکی و سهام بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارون گرین‌وود و جوانویک که ارتباطی غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می‌دهد، در هر دو مدل یعنی هم در توسعه مالی طبق شاخص بانکی و هم بازار سهام مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. تورم اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. تأثیر درجه باز بودن تجاری از معنی‌داری آماری برخوردار نیست و تولید ناخالص داخلی نیز باعث کاهش نابرابری درآمد می‌شود.

 

دریافت متن کامل پایان نامه

 

یاقوتی، فاطمه. ۱۳۹۳. «بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی». جعفرآباد استاد راهنما: مسعود همایونی‌فر استاد مشاور: علی چشمی. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اقتصادی.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهسوالاتتماسارتباط با ما