نابرابری اجتماعی

گزارش عملکرد کمیته عدالت محوری ترویج در راستای محرومیت زدایی از مناطق محروم جنوب استان کرمان (شهرستان قلعه کنج)

نویسندگان: محسن ماموریان مجید خداوردیان مسعود پیروشعبانی   کارفرمای پروژه: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نوع محتوی : طرح پژوهشی استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران دسته بندی علمی طرح پژوهشی: علوم کشاورزی تعداد صفحات طرح پژوهشی: ۳۴   کلیدواژه ها: گزارش ها ، محرومیت زدایی ، مناطق محروم ، مارز (دهستان) ، ترویج کشاورزی ، کرمان (استان) ، قلعه گنج (کهنوج)   لینک دانلود  ... مطالعه بیشتر

تحلیل توزیع فضایی عدالت اجتماعی و فرهنگی مناطق حوزه شهری اراک

گروه تخصصی: علوم انسانی سازمان مجری: واحد استان مرکزی (اراک) گروه پژوهشی: توسعه اجتماعی پژوهشگران: شهبازی زهره (مسئول طرح) مبارکی مهدی (مسئول طرح) مصطفوی نجمه (همکار طرح) هاشمی نژاد فاطمه السادات (همکار طرح) شیرازی سمانه (همکار طرح) شیبانی محمدرضا (همکار طرح) صفری مونا (همکار طرح) احدی نگار (همکار طرح) خان محمدی ریحانه (همکار طرح) رجبی نسترن (همکار طرح) تاریخ خاتمه: اسفند ۱۳۹۵ چکیده: کلیدواژگان: توزیع فضایی,عدالت منطقه ای,ملاک تقاضا,ملاک استحقاق,ملاک منفعت جمعی,دیوید هاروی Abstract: This study was designed to answer the question that does the social and cultural needs of citizens and matching programs and facilities there? What Distribution of these ... مطالعه بیشتر

ارزیابی تأثیر معلولیت

ارزیابی تأثیر معلولیت عبارت است از فرآیند ارزیابی سیاست‌های موجود یا پیشنهادی در ارتباط با پیامدهای آن‌ها برای برابری در حوزه معلولیت. ارزیابی تأثیر معلولیت فرصتی را فراهم می‌کند تا سیاست‌ها یا برنامه‌ها از نو طراحی شوند یا رویکردی که نسبت به اجرای آن‌ها اتخاذ شده، تغییر یابد و بنابراین بیشتر می‌تواند به برآورده‌شدن نیازهای گروه هدف کمک کند. ارزیابی تأثیر معلولیت یک فعالیت درون‌سازمانی است که بایستی توسط کارکنانی که طرح را تدوین کرده‌اند انجام شود. با این‌حال گاه ممکن است از پشتیبانی عاملین بیرون از سازمان، از جمله متخصصین این حوزه یا سازمان‌هایی که از افراد دارای معلولیت ... مطالعه بیشتر

ارزیابی کمی از عدالت در حمل و نقل همگانی شهری

سیاستهای حمل و نقل همگانی شهری تأثیرات گسترده ای بر کیفیت زندگی گروه های مختلف جامعه دارد و این سیاست ها معمولا به گونه ای اجرا می شوند که توزیع ناعادلانه سیستم حمل و نقل همگانی را در پی خواهند داشت. لذا، قوانین باید به گونه ای باشند که سازمانهای دولتی برای ارائه خدمات، رفتاری منصفانه در مقابل همه گروه های جامعه داشته باشند. با این حال، مشکل عمده مدیران و سیاست گذاران حمل و نقل همگانی، چگونگی اندازه گیری و ارزیابی عدالت و تأثیرات آن در ارائه خدمات حمل و نقل همگانی است. هدف اصلی این گزارش، شناسایی شاخص ... مطالعه بیشتر

کودکان و خدمات شهری

کودکان عموما در طرح های توسعه شهری نادیده گرفته می شوند. حتی می توان گفت ساخت و سازها | و اجرای پروژه های توسعه ای در شهرها اغلب از زمین بازی کودکان کاسته و فضای عمومی را بیش از پیش برای آنها ناامن می کند. امروزه بر این مسئله تاکید می شود که بازی، خصوصا بازی های پرتحرک لازمه رشد مناسب کودک هستند. اما نیاز کودکان به بازی همواره با موانع متعددی خصوصا در مناطق شلوغ و پرجمعیت شهر مواجه شده و محدودیت های فراوانی برای آنها ایجاد می کند. شاید یکی از عوامل گسترش بازی های رایانه ای و ... مطالعه بیشتر

رضایت از بهره مندی از امکانات و خدمات شهری در مناطق مهاجرنشین و حاشیه ای شهر تهران

یکی از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهر بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. خدمات عمومی شهری ساختار دهنده ی شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر است؛ لذا بی عدالتی در نحوه ی توزیع آن، تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار، ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محلات شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش های جدی روبرو می کند. سنجش بهره مندی شهروندان از امکانات شهری می تواند بر اساس داده های ... مطالعه بیشتر

عدالت در شهر ؛ شهر دوستدار سالمند

امروزه در دنیا اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه، به سبب تغییر و تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رفاهی از جمله پیشرفت دانش پزشکی، بهبود سلامت محیط زندگی، کاهش سطح باروری، بهبود وضعیت تغذیه جمعیت سالمندان رو به افزایش است. جمعیت سالمندان کشور از حدود ۱/۶ میلیون نفر در سال ۱۳۴۵ به حدود ۵/۱ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ رسیده است. یعنی طی ۴ دهه ی اخیر این بخش از جمعیت ۳/۲ برابر شده است؛ بنابراین رشد جمعیت سالمندان کشور بیش از رشد جمعیت کشور است. چنانچه متوسط رشد سالانهى جمعیت کشور برای دورهی ۸۵-۱۳۷۵ حدود ۱/۶ درصد در ... مطالعه بیشتر

عادلانه کردن سهم نیروی کار: عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

عدالـت بیـش از آنکـه یـک واژه باشـد یـک پارادایـم اسـت؛ پارادایمـی کـه بسـته به زاویه دیـد و هدف از کاربسـت، تعاریف متفاوتـی دارد. به‌عنوان‌مثال، عدالـت از دیـد جامعه‌شناسـی بـه معنـای برخورد بر اسـاس اسـتحقاق و شایسـتگی‌ها بـا آحاد جامعه تعریف می‌شود. در رشـته مدیریت، عدالـت به این معنی اسـت کـه تمامـی اعضای یـک سـازمان فرصـت مسـاوی برای شـکوفایی اسـتعدادهای خود داشـته و با سـقف شیشـه‌ای روبرو نشـوند. عدالـت در حقوق یعنـی فارغ از جنس، نـژاد یا قومیت در مقابـل قانون همه یکسـان هسـتند. عدالـت در اقتصـاد به معنای توزیـع برابـر فرصت‌هـای دسـتیابی به درآمد متناسـب بـا نیاز و توانمنـدی افـراد ... مطالعه بیشتر

عوامل موثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی

هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۶۵ است. برای این منظور از داده‌های بانک اطلاعات سری زمانی (سرشماری‌های کشور، سایت شفافیت بین­المللی) و بانک جهانی استفاده شده است.  برای تحلیل موضوع­، از الگوی خود توضیح برداری، روش­ یوهانسن-جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شد. بر اساس­ نتایج به‌دست­ آمده و هم‌راستا با مبانی نظری، اثرگذاری ضرایب متغیرها مورد انتظار بود و از نظر آماری نیز معنادار می­باشند. همچنین بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، نتایج حاکی از آن است که در هر دوره حدود ۶۴/۰ ... مطالعه بیشتر

تنوع زبانی و عدالت اجتماعی (درآمدی بر زبان‌شناسی اجتماعی کاربردی)

موضوع کتاب «تنوع زبانی و عدالت اجتماعی» معرفی و نقد نمونه‌هایی از تبعیض و بی‌عدالتی در بستر فعالیت‌های اجتماعی است. این کتاب در هشت فصل است که شامل زبان در محیط کار، تحصیل و اجتماع، بسترهای ظهور بی‌عدالتی اجتماعی و تبعیض در جوامع موسوم به لیبرال-دموکرات است. عنوان کتاب: تنوع زبانی و عدالت اجتماعی (درآمدی بر زبان‌شناسی اجتماعی کاربردی) نویسنده: اینگرید پیلر مترجم: سعید رضائی ناشر: نشر نویسه پارسی سال انتشار: ۱۳۹۷ ... مطالعه بیشتر

تحلیل عدالت در سلامت با استفاده از داده‌های پیمایش خانوار: راهنمای کاربردی برای روش‌ها و اجرای آن‌ها

عدالت در حوزه سلامت و برخورداری همگان از خدمات بهداشتی و درمانی یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از فعالان اجتماعی است. یکی از ابعاد برجسته مدرنیته، توسعه و پیشرفت در حوزه‌های بهداشتی و درمانی بود که انسان‌ها را از بسیاری از بیماری‌های فراگیر و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری‌ها نجات داد. بااین‌وجود و با سلطه سرمایه‌داری و پولی شدن فزاینده خدمات درمانی و بهداشتی، بحث عدالت در دستیابی به خدمات سلامت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کتاب حاضر به بحث عدالت در حوزه سلامت می‌پردازد. این کتاب البته بیشتر به بحث روش‌شناسی و ارائه ابزارهای برای تحلیل داده‌های این حوزه ... مطالعه بیشتر

عدالت اجتماعی و حکمرانی

این کتاب با هدف تأمل بر رابطه حکمرانی و عدالت نوشته شده است. ازاین‌رو در ابتدا به مفهوم‌پردازی‌های گوناگون از عدل و عدالت پرداخته می‌شود. سپس عدالت اجتماعی در مدیریت دولتی بررسی می‌گردد و در ادامه مقوله حکمرانی و عدالت و جلوه‌های عدالت در شئون متفاوت بین حکومت و مردم به بحث گذارده می‌شود. در پایان به این مهم اشاره می‌شود که عدالت به‌منزله یکی از شاخص‌ها، عوامل و آثار مورد پیشرفت و توسعه، چگونه توسعه می‌یابد و مختصات حکمرانی عادلانه و تعالی‌گرا ترسیم می‌گردد. عنوان کتاب: عدالت اجتماعی و حکمرانی نویسنده: علی‌اصغر پورعزت و فاطمه فتحی ناشر: موسسه کتاب ... مطالعه بیشتر

عدالت اجتماعی در لایحه بودجه ۱۳۷۷

یک نقش اساسی دولت، فراهم نمودن شرایط لازم با یک چارچوب ساختاری مناسب برای توسعه فعالیت های مولد اقتصادی و مبادلات مورد نیاز در اقتصاد ملی می باشد. اگرچه ارزیابی این نقش دولت به سادگی مقدور نیست، اما مشاهده فعالیت ها و مبادلات غیر اقتصادی که در دوره هایی افزایش یا کاهش می یابد، می تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد سیاست های دولت در امور اقتصادی در سال های مختلف دانسته شود. نقش دولت از جهات دیگری نیز حائز اهمیت به نظر می رسد. به طور کلی فعالیت های دولت را می توان از سه جهت مورد توجه قرار داد: ... مطالعه بیشتر

بررسی مفهوم عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی را می توان یکی از اساسی ترین اصول نظامهای اجتماعی دانست که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی، در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی، مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و به عبارتی سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. به عبارتی دولتها با اتخاذ سازوکارهای مختلف، تکثر مشروع و معقول فرصتها را برای بهره مندی تمامی گروه های اجتماعی فراهم می کنند. اما تحقق این سازوکارها در عرصه اجتماعی نیازمند شناخت چهار بعد اساسی عدالت اجتماعی، یعنی برابری، ... مطالعه بیشتر

توزیع برابر فرصت ها و کاهش نابرابری در ایران (ارائه یک تحلیل تطبیقی در مناطق نه گانه کشور)

سالها است علل و دلایل وجود نابرابری و عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف یک جامعه از مباحث مهم مورد مطالعه در اقتصاد است. مطالعات نشان میدهد نابرابری میتواند ناشی از تلاشهای متفاوت فردی و یا در اثر بهره گیری از فرصتهای موجود در خانوارها و یا مناطق مختلف باشد. بر این اساس، در این پژوهش با معرفی توزیع نابرابر فرصتها به عنوان یکی از دلایل بروز نابرابری در جامعه، این فرصتها در زیرگروههای اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی، بهداشتی، درمانی و زیست محیطی دسته بندی شده و برای مناطق نه گانه ی کشور مورد تحلیل و ... مطالعه بیشتر

تحلیل تأثیر انواع زیرساخت ها بر نابرابری درآمد در استان های ایران با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

یکی از مهمترین مسائل پیش‌‌‌‌‌‌‌روی دولت‌‌‌‌‌‌‌ها، توزیع عادلانه درآمد و تلاش برای بهبود آن است. به دلیل تبعات حاصل از توزیع ناعادلانه درآمد، شناسایی زوایای مختلف آن، حائز اهمیت است. با توجه به نقش و اهمیت زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌ها در توزیع درآمد، این پژوهش سعی دارد تا آثار انواع موجودی زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی (انرژی، آب، فن‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات) و اجتماعی (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) را بر نابرابری درآمد در استان‌‌‌‌‌‌‌های ایران طی بازه زمانی ۹۴-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار دهد. مطالعۀ تأثیر موجودی زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌ها بر نابرابری درآمدی استان‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌تواند به اصلاح سیاست‌‌‌‌‌‌‌های دولت در راستای توزیع عادلانه‌‌‌‌‌‌‌تر درآمد و رشد ... مطالعه بیشتر

رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران

مقدمه: تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه مورد توجه و تأکید قانون اساسی است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی از عرصه‌های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده و با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود داشته و مطالعات تجربی نیز به یک سری نتایج ضد و نقیض منتهی شده است. گروهی با اعتقاد به وجود تضاد و ناسازگاری میان این دو مقوله، توزیع نابرابر درآمد را در مراحل اولیه ... مطالعه بیشتر

تحلیل رابطه نابرابری منطقه ای و توسعه اقتصادی در ایران : رویکرد داده های تابلویی فضایی

نابرابری‌های منطقه‌ای و عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق از جمله پدیده‌هایی است که اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبرو بوده و هستند. از آثار نابرابری منطقه‌ای، گسترش رشد و توسعه در برخی مناطق، ایجاد و تشدید نابرابری‌های فاحش درآمدی و رفاه اجتماعی بین مناطق گوناگون و عوارض سوء اقتصادی –‌ اجتماعی است. در این مقاله به تحلیل رابطه بین نابرابری منطقه‌ای و رشد اقتصادی در بین استان‌های کشور ایران پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که، آیا ارتباط U معکوس بین نابرابری منطقه‌ای و توسعه، بین مناطق وجود دارد؟ به ... مطالعه بیشتر

اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران، ۱۳۶۰-۱۳۹۳

تغییر ساختار اقتصادی به تغییری طولانی‌مدت در ساختار اساسی اقتصادکه اغلب به رشد و توسعه اقتصادی و بهبود توزیع درآمد مرتبط است، اشاره دارد. در کشور‌های در حال‌توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش فقر ضروری به‌نظر می­رسد. تحول ساختاری در طول گذار از اقتصاد کشاورزی روستایی کم درآمد به اقتصاد شهری صنعتی با درآمد سرانه بالاتر قابل ملاحظه است. در کشور‌های در حال‌توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مطلق ضروری به‌نظر می­رسد. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و توزیع درآمد در ایران برای دوره سالهای ۹۳-۱۳۶۰ بررسی می­شود. ... مطالعه بیشتر

موانع و چالش های سیاست گذاری بر مبنای عدالت جنسیتی

طرح مفهوم عدالت جنسیتی همواره مناقشاتی به همراه داشته است. در حال حاضر با ورود این مفهوم به برنامۀ ششم توسعه، می‌­بایست سیاستگذاری‌ها در تحقق آن به‌طور جدی پیگیری و دنبال شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ مانع‌ها و چالش‌­های سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی از نگاه صاحب­‌نظران است. به این منظور برای گردآوری اطلاعات (با توجه به اصول نمونه‌گیری هدفمند و تدریجی) با ۹ نفر از صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزۀ زنان و سیاستگذاری، مصاحبه (نیمه‌ساختاریافته) شده و با استفاده از نظام کدگذاری نظریۀ زمینه‌­ای، داده­‌ها در پاسخ به پرسش­‌های اصلی پژوهش دسته­‌بندی شده است. براساس یافته‌­های پژوهش حاضر کلیدی‌ترین چالش‌­های سیاستگذاری بر مبنای ... مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما