نابرابری منطقه ای

سنجش عدالت در توزیع داروخانه های مناطق ۹ گانه شیرازبا رویکرد منحنی لورنز و ضریب جینی ۱۳۸۵-۱۳۹۰

یکی از ملزومات رسیدن به سلامت در جامعه دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی از جمله داروخانه ها می باشد. با توجه به اینکه شیراز یکی از کلان شهرهای کشور محسوب می شود و بار جمعیتی با اختلاف درآمدهای بسیاری را به دوش می کشد در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی عدالت در توزیع داروخانه های شهر شیرازبا هدف ایجاد زمینه ای مناسب برای عدالت در توزیع آنها بپردازیم.این مطالعه از نوع کاربردی و گذشته نگر می باشد که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار Excel و stata ... مطالعه بیشتر

ارزیابی اثر منطقه‌ای سیاست‌ها

دولت ایالتی جنوب استرالیا از طریق سیاست ارزیابی اثر منطقه‌ای، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را ملزم می‌سازد که پیش از اجرای هر تصمیمی که تأثیر قابل‌توجهی بر یک یا چند اجتماع منطقه‌ای دارد، از جمله تغییر در خدمات یا ابلاغ خدمات جدید، اثر منطقه‌ای آن سیاست را ارزیابی کرده و یک گزارش ارزیابی اثر منطقه‌ای تهیه کنند. به واسطه این ارزیابی می‌توان ویژگی‌ها، شرایط و نیازهای منطقه‌ای و تفاوت‌های بین مناطق مختلف را شناسایی و میزان تأثیرپذیری هر منطقه بر اساس جمعیت آن و وسعت منطقه متأثرشده را تعیین کرد. ارزیابی اثر منطقه‌ای دارای سه اصل اساسی است: مشاوره با ذی‌نفعان ... مطالعه بیشتر

ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر مناطق روستایی

ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر مناطق روستایی، توعی ارزیابی است که به منظور فهم تأثیر سیاست‌های دولت بر مناطق روستایی و کسب اطمینان از عادلانه بودن نتایج سیاست‌ها در این مناطق، انجام می‌شود. در واقع، هدف از این ارزیابی یافتن بهترین روش‌های اجرای سیاست‌ها در مناطق روستایی است. این ارزیابی بایستی در مراحل اولیه تدوین سیاست آغاز شود و در طول تکامل سیاست تداوم داشته باشد. ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر مناطق روستایی دارای ۴ مرحله است که هر یک از این مراحل با یک پرسش مشخص می‌شوند: ‌ مراحل اجرای ارزیابی در مرحله نخست، سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران بایستی تأثیرات احتمالی یک ... مطالعه بیشتر

ارزیابی اثرات برنامۀ «توسعۀ محلی منطقۀ مید اولست» بر نیازهای مناطق روستایی

در برنامۀ توسعۀ محلی منطقۀ مید اولست، چارچوب توسعۀ مید اولستر تا سال ۲۰۳۰ تعریف شده است. اهداف برنامه ایجاد ۸۵۰۰ شغل جدید و ساخت ۱۱۰۰۰ مسکن است که بناست زمینه‌ساز توسعۀ پایدار و رشد اقتصادی این منطقه شوند.  نواحی اصلی مورد نظر این برنامه سه شهر دانگانن، کوکستاون و مرافلت هستند، اما از آن‌جایی که ۷۰ درصد جمعیت مید اولستر در نواحی روستایی زندگی می‌کنند، توجه ویژه‌ای به ایجاد فرصت‌های توسعه‌ای مناسب در این نواحی شده است. در ارزیابی‌ای که پیش از اجرای این برنامه صورت گرفته است، با استفاده از مقالات مبتنی‌بر شواهد، بررسی‌های سیاستی و گفت‌وگوی مستقیم ... مطالعه بیشتر

وضعیت مسکن و سرپناه در مناطق شهر تهران

شهر یک نظام توزیع منابع مادی و نمادین است. نحوه توزیع این منابع می تواند سطح عدالت اجتماعی در شهر را نشان دهد. مسکن به عنوان یکی از شاخصهای مهم کیفیت زندگی در شهر معیار مناسبی برای مقایسه مناطق مختلف شهر و درک تصویر واقعی از برابری توزیع منابع و امکانات در شهر است. در این مقاله که ویژگی توصیفی- تحلیلی دارد، تلاش شده است تا با توجه به شاخص های مختلف کمی و کیفی مسکن، وضعیت مناطق ۲۲ گانه تهران مقایسه شود. برای این کار از داده های سرشماری ۱۳۸۵ و اطلاعاتی از سال ۹۰ و اطلس شهر تهران ... مطالعه بیشتر

توزیع فضایی امکانات و خدمات و تناسب آن با جمعیت ساکن در مناطق شهر تهران

توسعه پایدار شهری منوط به تحقق عدالت اجتماعی و تضمین کیفیت مناسب زندگی برای همه شهروندان است. شهر یک نظام توزیع نابرابر فضایی بوده و سیاست های مداخله ای برای بر هم زدن این نظم طبیعی ضروری است. اقدامات و فعالیتهای مدیریت شهری، در قالب توزیع خدمات و امکانات در شهر، از جمله مداخلاتی است که می تواند به بازتوزیع درآمد و کاهش فاصله میان فقیر و غنی در شهر منجر شود. توزیع عادلانه امکانات در شهر، سبب افزایش کیفیت زندگی در شهر شده و در بلند مدت توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت. در این تحقیق، برای سنجش ... مطالعه بیشتر

بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر: با تأکید بر فقر و نابرابری

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قانون هدفمندی یارانه ها بر فقر و نابرابری در بین مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر شهری و روستایی کشور است. برخلاف ادبیات موجود که مبتنی بر مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری است این مطالعه فواصل اطمینان آماری را به کار می گیرد. در این راستا این مقاله داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور و روش های تجزیه و تفاضل شاخص های نابرابری و فقر را بکار گرفت. مطابق نتایج اگرچه مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری بیانگر بهبود آن ها طی دوره ۹۵-۱۳۹۰ ... مطالعه بیشتر

تأثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی تحت حاکمیت اقتصاد مقاومتی: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه (مطالعه موردی ایران)

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی-اجتماعی مورد تاکید سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (۲۰۱۳) تعدیل و براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰ حل شده است. نتایج نشان می دهد در وضعیت فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخش های زراعت و باغداری، جنگلداری و معدن موجب کاهش نابرابری و در بخش های صنایع غذایی، صنایع با فناوری پایین، صنایع با فناوری بالا، آموزش عالی، حمل ونقل و سایر خدمات موجب افزایش نابرابری در مناطق شهری و ... مطالعه بیشتر

توزیع درآمد و وضعیت رفاه خانوارها قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها

مقدمه پرداخت یارانه ها با توجه به ماهیت خود بر رفتار اقتصادی خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تاثیر گذاشته و این آثار می تواند از جنبه های مختلف نظیر کارایی، نابرابری و توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله شناسایی توزیع درآمد و رفاه خانوارهای استان فارس قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در دوره ۹۰-۱۳۸۷ می باشد. روش روش مورد استفاده به منظور محاسبه و ارزیابی تغییرات رفاه اجتماعی و محاسبه کشش های درآمدی و نابرابری رفاه اجتماعی، استفاده از شاخص های نسبت دهک ها، ضریب جینی و تابع رفاه اجتماعی اتکینسون بوده است. نتایج نتایج محاسبات ... مطالعه بیشتر

روش‌های رتبه‌بندی و سطح‌بندی مناطق و شاخص‌های نابرابری منطقه‌ای

در ایران بعد از انقلاب اسلامی و به دنبال تحولاتی که در ساختار سیاسی کشور حاصل گردید، آرمان عمومی عدالت اجتماعی نشانه گرفته شد و در هر بزنگاهی تفاوت­های منطقه ­ای با معیارها و ملاک ­های مختلفی، از نظر بعد و فاصله وضع موجود از اهداف انقلاب بررسی می­ شد. از این رو مباحث این کتاب به بررسی مدل­های تصمیم ­گیری چندمعیاره می­پردازد که پس از مدل­ های ریاضی در نیمه دوم قرن بیستم به کمک برنامه­ ریزان و دست ­اندرکاران امور توسعه آمد تا علاوه بر توجه به مقادیر کمی با تکیه بیشتر بر ملاک­ ها و معیارهای تصمیم­ ... مطالعه بیشتر

تحلیلی بر نابرابری‌های ناحیه‌ای در ایران

این کتاب که در مورد مقایسه نابرابری در مناطق مختلف ایران تدوین شده است شامل شش فصل است که عبارت‌اند از: کلیات و مفاهیم، نظریه‌های مرتبط با نابرابری ناحیه‌ای و توسعه ناحیه‌ای، علل و عوامل تکوین، تشدید و کاهش نابرابری‌های ناحیه‌ای، روش‌های سنجش توسعه‌یافتگی و اندازه‌گیری نابرابری‌های ناحیه‌ای، رتبه‌بندی، تعیین سطوح توسعه، روند و علل نابرابری در نقاط شهری استان‌های ایران و جمع‌بندی و پیشنهادات. عنوان کتاب: تحلیلی بر نابرابری‌های ناحیه‌ای در ایران نویسنده: ابوالفضل قنبری ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی سال انتشار: ۱۳۹۲ ... مطالعه بیشتر

بررسی تأثیر نابرابری در دسترسی به اینترنت بر توسعه منطقه‌ای در ایران

امروزه دسترسی به اینترنت به‌عنوان عامل مهم در توسعه کشورها محسوب می‌شود و می‌تواند در بالا بردن سطح شاخص‌های توسعه‌ای مؤثر باشد. در ارتباط با نقش این عامل در بهبود شرایط اقتصادی در سطح ملی، مطالعات نظری و کاربردی متعددی انجام شده است، لیکن در سطح منطقه‌ای موردمطالعه قرار نگرفته است. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نابرابری در دسترسی به اینترنت بر توسعه منطقه‌ای در ایران انجام شده است. برای این منظور داده‌های مربوط به ۳۱ استان کشور برای دوره زمانی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ تجزیه‌وتحلیل شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از داده‌های تلفیقی ... مطالعه بیشتر

تمرکززدایی مالی و نابرابری منطقه‌ای در استان‌های ایران

با توجه به ارتباط دوسویه که در مطالعات مختلف مابین تمرکززدایی مالی و نابرابری منطقه‌ای در کشورها عنوان شده است، در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل نابرابری منطقه‌ای و تمرکززدایی مالی در استان‌های کشور پرداخته‌ایم. برای این منظور، در دو بخش مطالعه انجام گرفته است که در بخش اول، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس ۵ بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست‌محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌ی اصلی دومرحله‌ای (PCA) در مقاطع زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ برآورد شده است. در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل ... مطالعه بیشتر

تحلیل فضایی نابرابری منطقه‌ای در اقتصاد ایران

امروزه عدم توازن منطقه‌ای در شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی به‌عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود. گسترش و تعمیق نابرابری‌ها از یک‌سو ممکن است به گسترش جهل و فقر در جوامع بیانجامد و از سوی دیگر زمینه فروپاشی و تغییر نظام‌های سیاسی را فراهم می‌آورد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی نحوه توزیع نابرابری منطقه‌ای در کشور و بررسی تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی، محیطی و سیاسی بر شاخص نابرابری در هر استان است. این پژوهش ازنظر نوع، «کاربردی-نظری» و ازنظر رویکرد، «شناختی» است. در پژوهش حاضر پس از محاسبه شاخص‌های نابرابری ضریب تغییرات وزنی جمعیتی و تایل در استان‌های کشور ... مطالعه بیشتر

تحلیل و بررسی نابرابری فضایی در مناطق شهری با تأکید بر مؤلفه‌های توسعه پایدار نمونه موردمطالعه: مناطق شهر رشت

توسعه پایدار به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم در برنامه‌ریزی شهری زمینه بقاء و تداوم جوامع شهری را فراهم می‌نماید به گونه‌ای که برقراری تعادل، توازن و انسجام میان ساختار و سازمان شهری موجب ارتقاء کیفیت سکونت شهروندان و تحقق عدالت اجتماعی می‌گردد. امروزه گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنظم و ازهم‌گسیخته موجب تمرکز نامعقول و نامطلوب امکانات و خدمات در بخش‌های مختلف شهر و توسعه نابرابر کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در آن‌ها شده است. پژوهش حاضر به سطح‌بندی مناطق پنج‌گانه شهر رشت بر اساس برخورداری از شاخص‌ها خدمات شهری می‌پردازد که بدین منظور مناطق شهر رشت مورد آزمون و تحلیل‌های ... مطالعه بیشتر

بررسی تأثیر واگذاری سهام عدالت بر کاهش نابرابری بین استان‌ها

عدالت از مفاهیم آرمانی است که بشر از ابتدای تاریخ تمدن نسبت به آن شناخت اجمالی داشته و برای برقراری آن کوشیده است. صدور اولین آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در اواخر دولت هشتم در مردادماه سال ۱۳۸۴، آغاز حرکتی بود که بعدها به نام طرح توزیع سهام عدالت شناخته شد. این اقدام در راستای توسعه و گسترش مالکیت عمومی به‌منظور تأمین اجتماعی و کاهش فقر صورت گرفته است. با توجه به مطالب گفته‌شده، در این تحقیق برآنیم تا به پاسخگویی این پرسش بپردازیم که آیا بین ارزش سرانه سبدهای سهامی استان‌ها رابطه همگرایی وجود دارد؟ و آیا اجرای طرح ... مطالعه بیشتر

بررسی نابرابری‌های درآمد منطقه‌ای در ایران؛ رویکرد تحلیل اکتشافی داده‌های فضا-زمان

داده‌های درآمد سرانه در دو حالت با احتساب ارزش‌افزوده نفت و بدون احتساب ارزش‌افزوده نفت برای دوره زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۳ گردآوری شد و سپس با استفاده از معیارهای ضریب جینی و شاخص تایل، میزان نابرابری در درآمد سرانه بین استان‌ها محاسبه شد. همچنین به‌منظور شناخت الگوهای فضایی موجود در توزیع درآمد بین استان‌ها از شاخص همبستگی فضایی Moran’s I، نمودار پراکنش Moran و شاخص محلی LISA استفاده شد. نتایج نشان داد که بی‌ثباتی بالایی در الگوی فضایی درآمد سرانه در ایران وجود دارد و احتساب یا عدم احتساب ارزش‌افزوده نفت در محاسبه درآمد سرانه استان‌ها، نتیجه‌گیری در مورد تحولات ... مطالعه بیشتر

تحلیل نابرابری منطقه‌ای و تغییرات ساختاری در ایران

هدف این تحقیق شناخت روند و علل نابرابری در درآمد سرانه در بین استان‌ها و مناطق نه‌گانه کشور، روند تغییرات ساختاری بخش‌های اقتصادی و تعیین رابطه تغییرات فوق با نابرابری درآمدی در بین استان‌های کشور در دوره (۱۳۷۹-۱۳۹۳) است. برای رسیدن به اهداف تحقیق از مجموعه روش‌های توصیفی- تحلیلی، شاخص‌های نابرابری درآمدی تایل، فرضیه همگرایی بتا و مدل‌های رگرسیون داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که درآمد سرانه بر اساس فرضیه همگرایی مطلق و شرطی در بین استان‌ها، مناطق نه‌گانه کشور و در داخل مناطق (به‌جز منطقه سه-همگرایی مطلق و شرطی و منطقه نه ... مطالعه بیشتر

بررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابری‌های ناحیه ای در استان یزد

در این تحقیق درجه توسعه‌یافتگی نواحی استان یزد طی سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۵ و روند نابرابری‌های ناحیه‌ای موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است که از نرم‌افزارهای رایانه‌ای و مدل‌های کمی استفاده شده است. برابر بررسی‌های صورت گرفته در شاخص‌های تلفیقی در سال ۱۳۵۵، یزد برخوردار، بافق و اردکان نیمه‌برخوردار و تفت محروم بوده است، در سال ۱۳۶۵ نواحی یزد، بافق، اردکان برخوردار، مهریز نیمه‌برخوردار و تفت محروم بود. درحالی‌که سال ۱۳۷۵ ناحیه یزد به دلیل تمرکز اقتصادی، صنعتی، اداری، فرهنگی، جغرافیایی تفوق و برتری خود را در زمینه‌های مختلف حفظ نموده و رکود نسبی فعالیت‌ها ... مطالعه بیشتر

تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاه‌های غیررسمی و رسمی منطقه ۲ شهر تهران

اسکان غیررسمی امروزه به‌عنوان چالش هزاره سوم مطرح می‌شود و خیل عظیمی از جمعیت شهری فرودست جهان در زاغه‌ها سکونت دارند. این اجتماعات با مشکلات عدیده دست‌به‌گریبان‌اند که اهم آن برنامه‌گریزی و شهروند‌زدایی نظام برنامه‌ریزی کشورها و نابرابری فضایی در تخصیص منابع و امکانات است. تفاوتی که تحت عنوان گفتمان غیررسمی به این اجتماعات متصف می‌کنند در راستای برنامه‌گریزی و نادیده انگاری است که منجر به تشدید نابرابری‌های فضایی و اجتماعی می‌شود. در ایران ۱۱.۸ میلیون نفر از جمعیت شهری در سکونتگاه غیررسمی زندگی می‌کنند این پدیده به‌عنوان واقعیت شهرهای ایران، نزدیک به ۳۰% جمعیت شهری تهران را به خود ... مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما