نابرابری درآمدی

مقایسه عملکرد مالیاتی کشور با سایر کشورهای منتخب با تأ کید بر عدالت مالیاتی

نام اثر: مقایسه عملکرد مالیاتی کشور با سایر کشورهای منتخب با تأ کید بر عدالت مالیاتی نام نویسنده: گروه علمی پژوهشی اقتصادی موضوع : اقتصادی زیرگروه موضوع: تولیدات ناشر: پژوهشکده تحقیقات راهبردی نام تدوین گر: حسین فضلعلی تاریخ انتشار: نوع جلد: کاغذی قطع: رحلی ... مطالعه بیشتر

نابرابری میان حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش پیش رو به منظور بررسی وضعیت نابرابری در صندوق بازنشستگی کشوری بین حقوق بگیران به صورت کلی و به تفکیک گروه های مختلف تدوین شده است. داده هایی که بر مبنای آن محاسبات انجام گرفته است از پایگاه اطلاعات آماری صندوق در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ استخراج شده و پس از پایش اطلاعات، شاخصهای توصیفی آماری و شاخص های نابرابری برای حقوق بگیران صندوق محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد: اگرچه اکثریت بازنشستگان حقوقی نزدیک به هم دریافت می کنند، اما بخشی از آنها حقوق بسیار بالا دارند و برخی حقوق پایین تر از حداقل مصوب دریافت می کنند ... مطالعه بیشتر

نابرابری حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری پس از همسان سازی

در گزارش پیش رو برخی شاخص های توصیفی آماری مرکزی و پراکندگی) و شاخص های نابرابری برای بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس حقوق آبان ماه ۱۳۹۶ و پس از اجرای همسان سازی محاسبه شده و تغییرات آنها نسبت به حقوق آبان ماه ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است. پیامد تغییراتی که طی این دوره صورت گرفته، نابرابری بیشتر در بین حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش فاصله بین آنها بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد: نابرابری بین کل حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس هر سه شاخص ارزیابی میزان نابرابری (جینی، کوئینتایل ... مطالعه بیشتر

بررسی روند شاخص‌های توزیع درآمد در استان‌های کشور به تفکیک شهری و روستایی طی دوره‌ی ۱۳۸۴-۱۳۶۰

این پژوهش می‌کوشد شاخص‌های مختلف توزیع درآمد را به تفکیک مناطق شهری وروستایی برای کل استان‌های کشور محاسبه نماید. شاخص‌های مورد نظر شامل جینی، اتکینسون، تیل، کاکوانی، سهم نسبی دهک‌ها، سهم نسبی دهک دهم به اول، میانگین‌ها،حداکثر شکاف درامدی می‌باشند. این شاخص‌ها با استفاده از داده‌های خام و اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار ایران در طول سال های ۱۳۵۰-۱۳۸۳ تحت عنوان ” نتایج تفصیلی آمار گیری از هزینه و درآمد خانوار‌های شهری و روستایی” (۴) محاسبه خواهند شد. آنگاه این پژوهش با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی و تحلیل سری‌های زمانی این فرضیه را آزمون می‌کند که آیا تغییرات سری‌های زمانی ... مطالعه بیشتر

دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد

عدالت اقتصادی مفهومی بسیار عام و بسیط دارد که نظریه‌پردازان و اندیشمندان هر یک به‌مقتضای فضای فکری خود به آن توجه کرده‌اند. دراین‌بین توزیع عادلانه و مناسب درآمد یکی از معیارهای ملموس و عینی برای عدالت اقتصادی است که غالب متفکرین این حوزه بر آن اتفاق‌نظر دارند. وظایف هر دولتی ریشه در اهداف و آرمان‌های مکتب فکری و جهان‌بینی‌ای دارد که دولت از آن برخاسته و اولویت‌ها و نحوه عملیاتی کردن سیاست‌ها نیز از اهداف و آرمان‌های آن مکتب سرچشمه می‌گیرند. اجرای عدالت گرچه، گامی بلند و عالی بوده که برای هر دولتی حائز اهمیت است، ولیکن در یک دولت ... مطالعه بیشتر

بررسی تأثیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر توزیع درآمد با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته

از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری درآمد است؛ به این ترتیب دولت ها باید به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود تجزیه وتحلیل کنند. توزیع درآمد و تلاش در راستای بهبود آن، یکی از مهم ترین مسائلی است که دولت ها با آن مواجه هستند. توزیع درآمد از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد. لذا هدف از این مقاله بررسی تاثیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر توزیع درآمد در ۲۷ استان منتخب کشور، در دوره زمانی ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج حاصل ... مطالعه بیشتر

ارزیابی تأثیر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران

افزایش نابرابری و تمرکز درآمدها در طبقه های بالاتر درآمدی دلیل اصلی تنزل استانداردهای زندگی افراد در طبقه های پایین تر درآمدی به شمار می آید. بنابراین، اتخاذ سیاست های رویارویی با افزایش نابرابری در پراکنش درآمدها ارتباط مستقیمی با کاهش گسترش فقر در جامعه های فقیرتر و گروه های کم درآمد خواهد داشت. در این بررسی، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده و داده های دوره زمانی سال های ۱۳۹۷-۱۳۶۵ به ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در منطقه های روستایی ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجرای سیاست های اعتباری بر کاهش ... مطالعه بیشتر

تأثیر گردشگری بر نابرابری درآمد در ایران (رهیافت الگوی خود توضیح برداری با وقفه¬های توزیعی ARDL)

صنعت گردشگری امروزه یکی از مهم ترین راه های جذب منابع ارزی در دنیا محسوب می شود. ایران نیز، کشوری با جاذبه های دیدنی فراوان برای گردشگران خارجی است و این مسئله می تواند سالانه گردشگران زیادی را به داخل کشور جذب نماید که از این طریق، این صنعت تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد خواهد داشت. با توجه به اهمیت این موضوع، در تحقیق حاضر تلاش بر آن بوده است که رابطه گردشگری و توزیع درآمد بر اساس داده های سری زمانی(۱۳۹۳-۱۳۵۵) با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی شود. نتایج حاکی از آن است ... مطالعه بیشتر

ارزیابی اثربخشی سیاست هدفمندی یارانه ها بر فقر

در آذر ماه سال ۱۳۸۹ برنامه اصلاح اقتصادی که از آن با عنوان برنامه هدفمندی یارانه ها نیز یاد می شود، به منظور ساماندهی یارانه های غیرمستقیم آغاز شد. از ویژگی های این برنامه اقتصادی، پرداخت مستقیم یارانه ها به خانوارها است. در طول اجرای این برنامه بسیاری از خانوارها، صرفنظر از گروه درآمدی که به آن تعلق دارند، از مزایای این پرداخت بهره مند شده اند؛ هرچند که در سالهای اخیر شاهد کاهش جزئی دریافت یارانه ها در گروه های پردرآمد هستیم. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر این مبالغ پرداختی بر فقر در دوره اجرای این برنامه )۳۱-۸۹۱۱ ... مطالعه بیشتر

اثر هدفمندسازی یارانه ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران: مدل سازی تعادل عمومی عرضه کار

سیاست هدفمندسازی یارانه ها از کانالهـای مختلفـی برقـدرت خریـد خانوارهـا، فقـر و توزیع درآمد اثر میگذارد. در اغلب تحلیلهای مربوط بـه ایـن سیاسـت تغییـر در عرضـه ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانهی نقدی در قـانون هدفمندسازی یارانهها، به تنهایی میتواند به کاهش عرضـه ی نیـروی کـار منجـر شـود. ایـن مساله میتواند موجب کاهش اثر هدفمندسازی یارانهها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افـزایش قیمـت حامـل هـای انـرژی و پرداخـت یارانـه ی نقدی با لحاظ کاهش عرضهی نیـروی کـار در مرحلـه ی اول هدفمندسـازی محاسـبه شـده – است. ... مطالعه بیشتر

تحلیل رفاهی سیاست های یارانه ها در اقتصاد ایران

مقدمه: یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد پرداخت یارانه و تبعات آن بوده است. شعار حذف یا به اصطلاح هدفمندسازی یارانه ها که در دولت نهم مطرح شد، پس از یک وقفه نسبتا طولانی در دولت دهم مجددا مطرح شد و پس از تصویب در مجلس هشتم هم اکنون در حال اجراست. این مقاله با توجه به اهمیت موضوع به بررسی هدفمندی یارانه ها و آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته است. اصلاح یارانه ها، در بلندمدت و با فرض ... مطالعه بیشتر

آثار اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر فقر و نابرابری درآمدها

سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشتمل بر پنج بند، در سال­های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. تأکید این سیاست­ها، عمدتا، آزادسازی و خصوصی سازی، کاهش حجم فعالیت­های اقتصادی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصادی، جلوگیری از انحصارات و … است. ما در این گزارش آثار اجرای این سیاست­ها بر فقر و نابرابری درآمدها را بررسی کرده­ایم تا ببینیم آیا اجرای آنها می­تواند انتقال برابرساز را در جامعه شکل دهد و در نهایت به کاهش فقر و نابرابری منجر شود؟ بررسی صورت گرفته نشان می­دهد اقدامات دولت در اجرای ... مطالعه بیشتر

عوامل موثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی

هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۶۵ است. برای این منظور از داده‌های بانک اطلاعات سری زمانی (سرشماری‌های کشور، سایت شفافیت بین­المللی) و بانک جهانی استفاده شده است.  برای تحلیل موضوع­، از الگوی خود توضیح برداری، روش­ یوهانسن-جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شد. بر اساس­ نتایج به‌دست­ آمده و هم‌راستا با مبانی نظری، اثرگذاری ضرایب متغیرها مورد انتظار بود و از نظر آماری نیز معنادار می­باشند. همچنین بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، نتایج حاکی از آن است که در هر دوره حدود ۶۴/۰ ... مطالعه بیشتر
Placeholder

وضعیت سلامت، آموزش و نابرابری در درآمد در ایران

مقدمه: آموزش و نابرابری در درآمد هر دو از تعیین کننده های اجتماعی نابرابری در سلامت هستند. هر جامعه ای برای بهبود وضعیت سلامت خود، باید بر برابری درآمد و آموزش تمرکز کند. مروری بر وضعیت فعلی میتواند نقاط ضعف را نشان داده و آن را بهبود بخشد. روش:  این مطالعه از نوع توصیفی بوده و جمع آوری داده از روش مطالعه اسنادی صورت گرفته است. در این مطالعه سعی شده با استفاده از بانک های اطلاعاتی مختلف، مطالعات صورت گرفته و گزارشهای جهانی، وضعیت ایران در زمینه های محیط زیست، آموزش، سلامت، نابرابری اقتصادی و شکاف جنسیتی مورد بررسی ... مطالعه بیشتر

خطوط اساسی سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی در جهت تحقق عدالت اجتماعی

پس از شروع کار دولت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی، ستادی متشکل از اعضای منتخب هیئت دولت. مسئول بررسی وضعیت اقتصادی کشور و ارائه پیشنهادهایی برای ساماندهی آن شد. در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه ستاد مزبور طرحی را تحت عنوان طرح ساماندهی اقتصاد کشور» برای نظرخواهی از صاحب نظران و کارشناسان و دست اندرکاران دستگاههای اجرائی منتشر ساخت. طرح مذکور در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت با توجه به اشتراک نظرات این ... مطالعه بیشتر

توزیع برابر فرصت ها و کاهش نابرابری در ایران (ارائه یک تحلیل تطبیقی در مناطق نه گانه کشور)

سالها است علل و دلایل وجود نابرابری و عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف یک جامعه از مباحث مهم مورد مطالعه در اقتصاد است. مطالعات نشان میدهد نابرابری میتواند ناشی از تلاشهای متفاوت فردی و یا در اثر بهره گیری از فرصتهای موجود در خانوارها و یا مناطق مختلف باشد. بر این اساس، در این پژوهش با معرفی توزیع نابرابر فرصتها به عنوان یکی از دلایل بروز نابرابری در جامعه، این فرصتها در زیرگروههای اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی، بهداشتی، درمانی و زیست محیطی دسته بندی شده و برای مناطق نه گانه ی کشور مورد تحلیل و ... مطالعه بیشتر

تحلیل تأثیر انواع زیرساخت ها بر نابرابری درآمد در استان های ایران با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

یکی از مهمترین مسائل پیش‌‌‌‌‌‌‌روی دولت‌‌‌‌‌‌‌ها، توزیع عادلانه درآمد و تلاش برای بهبود آن است. به دلیل تبعات حاصل از توزیع ناعادلانه درآمد، شناسایی زوایای مختلف آن، حائز اهمیت است. با توجه به نقش و اهمیت زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌ها در توزیع درآمد، این پژوهش سعی دارد تا آثار انواع موجودی زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی (انرژی، آب، فن‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات) و اجتماعی (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) را بر نابرابری درآمد در استان‌‌‌‌‌‌‌های ایران طی بازه زمانی ۹۴-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار دهد. مطالعۀ تأثیر موجودی زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌ها بر نابرابری درآمدی استان‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌تواند به اصلاح سیاست‌‌‌‌‌‌‌های دولت در راستای توزیع عادلانه‌‌‌‌‌‌‌تر درآمد و رشد ... مطالعه بیشتر

رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران

مقدمه: تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه مورد توجه و تأکید قانون اساسی است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی از عرصه‌های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده و با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود داشته و مطالعات تجربی نیز به یک سری نتایج ضد و نقیض منتهی شده است. گروهی با اعتقاد به وجود تضاد و ناسازگاری میان این دو مقوله، توزیع نابرابر درآمد را در مراحل اولیه ... مطالعه بیشتر

تحلیل رابطه نابرابری منطقه ای و توسعه اقتصادی در ایران : رویکرد داده های تابلویی فضایی

نابرابری‌های منطقه‌ای و عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق از جمله پدیده‌هایی است که اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبرو بوده و هستند. از آثار نابرابری منطقه‌ای، گسترش رشد و توسعه در برخی مناطق، ایجاد و تشدید نابرابری‌های فاحش درآمدی و رفاه اجتماعی بین مناطق گوناگون و عوارض سوء اقتصادی –‌ اجتماعی است. در این مقاله به تحلیل رابطه بین نابرابری منطقه‌ای و رشد اقتصادی در بین استان‌های کشور ایران پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که، آیا ارتباط U معکوس بین نابرابری منطقه‌ای و توسعه، بین مناطق وجود دارد؟ به ... مطالعه بیشتر

اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران، ۱۳۶۰-۱۳۹۳

تغییر ساختار اقتصادی به تغییری طولانی‌مدت در ساختار اساسی اقتصادکه اغلب به رشد و توسعه اقتصادی و بهبود توزیع درآمد مرتبط است، اشاره دارد. در کشور‌های در حال‌توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش فقر ضروری به‌نظر می­رسد. تحول ساختاری در طول گذار از اقتصاد کشاورزی روستایی کم درآمد به اقتصاد شهری صنعتی با درآمد سرانه بالاتر قابل ملاحظه است. در کشور‌های در حال‌توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مطلق ضروری به‌نظر می­رسد. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و توزیع درآمد در ایران برای دوره سالهای ۹۳-۱۳۶۰ بررسی می­شود. ... مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما