نابرابری جغرافیایی

توصیف تغییرات نرخ تورم سه ماهه پاییز ۱۳۹۸ (با تکیه بر نابرابری تورمی بین استانی)

نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یکی از نماگرهای مهم اقتصادی است که تغییرات هزینه های مصرفی خانوارها را در دوره های مختلف نشان میدهد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای دستیابی به تحلیلی بر سیاست های اتخاذ شده و آثار آن بر شاخص های قیمت، اقدام به انتشار گزارش های تحلیلی فصلی تورم کرده است. این گزارشها که براساس داده های هر فصل منتشر می شود شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده، مهم ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و دوره آینده است. اما در گزارش پیش رو به توصیف تغییرات ... مطالعه بیشتر

بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر: با تأکید بر فقر و نابرابری

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قانون هدفمندی یارانه ها بر فقر و نابرابری در بین مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر شهری و روستایی کشور است. برخلاف ادبیات موجود که مبتنی بر مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری است این مطالعه فواصل اطمینان آماری را به کار می گیرد. در این راستا این مقاله داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور و روش های تجزیه و تفاضل شاخص های نابرابری و فقر را بکار گرفت. مطابق نتایج اگرچه مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری بیانگر بهبود آن ها طی دوره ۹۵-۱۳۹۰ ... مطالعه بیشتر

تأثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی تحت حاکمیت اقتصاد مقاومتی: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه (مطالعه موردی ایران)

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی-اجتماعی مورد تاکید سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (۲۰۱۳) تعدیل و براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰ حل شده است. نتایج نشان می دهد در وضعیت فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخش های زراعت و باغداری، جنگلداری و معدن موجب کاهش نابرابری و در بخش های صنایع غذایی، صنایع با فناوری پایین، صنایع با فناوری بالا، آموزش عالی، حمل ونقل و سایر خدمات موجب افزایش نابرابری در مناطق شهری و ... مطالعه بیشتر

مطالعه تطبیقی نابرابری‌های ناحیه‌ای و صنعت گردشگری ایران (مطالعه موردی: ناحیه مرکزی و شمال غرب)

نابرابری‌های ناحیه‌ای و عدم تعادل در ساختار فضایی نواحی از چالش‌های اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران است. ازاین‌رو دست‌یابی به توسعه عادلانه و تحقق عدالت اجتماعی از آرمان‌های اساسی همه جوامع محسوب می‌شود. با شناسایی نابرابری‌های ناحیه‌ای در وهله اول و هم‌چنین یافتن منشأ این نابرابری‌ها می‌توان راهکارهای مؤثری را در جهت کاهش آن و پویایی یکپارچه نواحی مختلف ارائه داد. شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، یزد، کرمان، شیراز و استان‌های مازندران و گیلان بیش از ۹۰ درصد درآمدهای صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند و این بدین معناست که این صنعت نه‌تنها به کاهش نابرابری‌های ناحیه‌ای کمکی ... مطالعه بیشتر

تحلیلی بر نابرابری‌های مکانی – فضایی محله‌های شهر ارومیه در برخورداری از شاخص‌های کمی و کیفی مسکن

بحث مسکن از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مباحث در مجموعه مطالعات اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی به شمار می‌آید. مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایت‌مندی فرد از سکونت در یک منطقه و نوع زندگی خویش، مسکن و شرایط محیطی آن منطقه است و زندگی در شرایط مسکونی نابهنجار سلامت جسمی و روانی ساکنین را متزلزل می‌سازد. پژوهش حاضر از نوع، کاربردی- توسعه‌ای و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی و پیمایشی بوده که با هدف «تحلیل مکانی – فضایی محلات شهر ارومیه ازلحاظ شاخص‌های کمی و کیفی مسکن» انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای ساکن در محلات مختلف ارومیه است که ... مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما