نابرابری اقتصادی

نابرابری حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری پس از همسان سازی

در گزارش پیش رو برخی شاخص های توصیفی آماری مرکزی و پراکندگی) و شاخص های نابرابری برای بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس حقوق آبان ماه ۱۳۹۶ و پس از اجرای همسان سازی محاسبه شده و تغییرات آنها نسبت به حقوق آبان ماه ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است. پیامد تغییراتی که طی این دوره صورت گرفته، نابرابری بیشتر در بین حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش فاصله بین آنها بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد: نابرابری بین کل حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس هر سه شاخص ارزیابی میزان نابرابری (جینی، کوئینتایل ... مطالعه بیشتر

تأثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی تحت حاکمیت اقتصاد مقاومتی: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه (مطالعه موردی ایران)

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی-اجتماعی مورد تاکید سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (۲۰۱۳) تعدیل و براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰ حل شده است. نتایج نشان می دهد در وضعیت فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخش های زراعت و باغداری، جنگلداری و معدن موجب کاهش نابرابری و در بخش های صنایع غذایی، صنایع با فناوری پایین، صنایع با فناوری بالا، آموزش عالی، حمل ونقل و سایر خدمات موجب افزایش نابرابری در مناطق شهری و ... مطالعه بیشتر

تأثیر گردشگری بر نابرابری درآمد در ایران (رهیافت الگوی خود توضیح برداری با وقفه¬های توزیعی ARDL)

صنعت گردشگری امروزه یکی از مهم ترین راه های جذب منابع ارزی در دنیا محسوب می شود. ایران نیز، کشوری با جاذبه های دیدنی فراوان برای گردشگران خارجی است و این مسئله می تواند سالانه گردشگران زیادی را به داخل کشور جذب نماید که از این طریق، این صنعت تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد خواهد داشت. با توجه به اهمیت این موضوع، در تحقیق حاضر تلاش بر آن بوده است که رابطه گردشگری و توزیع درآمد بر اساس داده های سری زمانی(۱۳۹۳-۱۳۵۵) با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی شود. نتایج حاکی از آن است ... مطالعه بیشتر

اثر هدفمندی یارانه ها بر فقر و بیکاری (فاز اول هدفمندی یارانه ها)

اقتصاد ایران طی چند دهه ی اخیر گرفتار مسائل و مشکالت متعددی شده است، پرداخت گسترده یارانه طی چند دهه ی اخیر با هدف پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت ها و در نهایت افزایش رفاه مصرف کننده، با مالکیت گسترده دولت بر اقتصاد ملی، مانع ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد ایران شده است. دولت با عملی کردن طرح هدفمند نمودن یارانه ها تصمیم گرفت از میزان وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد و با هدف آزاد سازی قیمت کالا و خدمات، باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور گردد. در این پژوهش تاثیر هدفمند نمودن یارانه ها بر فقر و ... مطالعه بیشتر

اثر هدفمندسازی یارانه ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران: مدل سازی تعادل عمومی عرضه کار

سیاست هدفمندسازی یارانه ها از کانالهـای مختلفـی برقـدرت خریـد خانوارهـا، فقـر و توزیع درآمد اثر میگذارد. در اغلب تحلیلهای مربوط بـه ایـن سیاسـت تغییـر در عرضـه ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانهی نقدی در قـانون هدفمندسازی یارانهها، به تنهایی میتواند به کاهش عرضـه ی نیـروی کـار منجـر شـود. ایـن مساله میتواند موجب کاهش اثر هدفمندسازی یارانهها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افـزایش قیمـت حامـل هـای انـرژی و پرداخـت یارانـه ی نقدی با لحاظ کاهش عرضهی نیـروی کـار در مرحلـه ی اول هدفمندسـازی محاسـبه شـده – است. ... مطالعه بیشتر

تحلیل رفاهی سیاست های یارانه ها در اقتصاد ایران

مقدمه: یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد پرداخت یارانه و تبعات آن بوده است. شعار حذف یا به اصطلاح هدفمندسازی یارانه ها که در دولت نهم مطرح شد، پس از یک وقفه نسبتا طولانی در دولت دهم مجددا مطرح شد و پس از تصویب در مجلس هشتم هم اکنون در حال اجراست. این مقاله با توجه به اهمیت موضوع به بررسی هدفمندی یارانه ها و آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته است. اصلاح یارانه ها، در بلندمدت و با فرض ... مطالعه بیشتر

اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر نابرابری توزیع مصرف برق خانوارهای استان سمنان

هدف اساسی در این تحقیق بررسی اثر اجرای هدفمندی یارانه­ها بر نابرابری مصرف برق خانوارهای استان سمنان در ایران است. برای این منظور، نخست با استفاده از ریزداده‌های هزینه و درآمد خانوار، ضریب جینی هزینه مصرف برق خانوارهای استان سمنان به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال­های ۱۳۶۳-۱۳۹۳ برآورد شده است. سپس با استفاده از مدل رگرسیون خطی داده­های ترکیبی، اثر اجرای هدفمندی یارانه بر شاخص ضریب جینی برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که اجرای هدفمندی یارانه بر نابرابری مصرف برق اثر افزایشی داشته است. اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها (آزادسازی نسبی قیمت­ها)، نابرابری در مصرف برق خانوارها را ... مطالعه بیشتر

آثار اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر فقر و نابرابری درآمدها

سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشتمل بر پنج بند، در سال­های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. تأکید این سیاست­ها، عمدتا، آزادسازی و خصوصی سازی، کاهش حجم فعالیت­های اقتصادی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصادی، جلوگیری از انحصارات و … است. ما در این گزارش آثار اجرای این سیاست­ها بر فقر و نابرابری درآمدها را بررسی کرده­ایم تا ببینیم آیا اجرای آنها می­تواند انتقال برابرساز را در جامعه شکل دهد و در نهایت به کاهش فقر و نابرابری منجر شود؟ بررسی صورت گرفته نشان می­دهد اقدامات دولت در اجرای ... مطالعه بیشتر

عوامل موثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی

هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۶۵ است. برای این منظور از داده‌های بانک اطلاعات سری زمانی (سرشماری‌های کشور، سایت شفافیت بین­المللی) و بانک جهانی استفاده شده است.  برای تحلیل موضوع­، از الگوی خود توضیح برداری، روش­ یوهانسن-جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شد. بر اساس­ نتایج به‌دست­ آمده و هم‌راستا با مبانی نظری، اثرگذاری ضرایب متغیرها مورد انتظار بود و از نظر آماری نیز معنادار می­باشند. همچنین بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، نتایج حاکی از آن است که در هر دوره حدود ۶۴/۰ ... مطالعه بیشتر
Placeholder

وضعیت سلامت، آموزش و نابرابری در درآمد در ایران

مقدمه: آموزش و نابرابری در درآمد هر دو از تعیین کننده های اجتماعی نابرابری در سلامت هستند. هر جامعه ای برای بهبود وضعیت سلامت خود، باید بر برابری درآمد و آموزش تمرکز کند. مروری بر وضعیت فعلی میتواند نقاط ضعف را نشان داده و آن را بهبود بخشد. روش:  این مطالعه از نوع توصیفی بوده و جمع آوری داده از روش مطالعه اسنادی صورت گرفته است. در این مطالعه سعی شده با استفاده از بانک های اطلاعاتی مختلف، مطالعات صورت گرفته و گزارشهای جهانی، وضعیت ایران در زمینه های محیط زیست، آموزش، سلامت، نابرابری اقتصادی و شکاف جنسیتی مورد بررسی ... مطالعه بیشتر

عدالت اجتماعی در لایحه بودجه ۱۳۷۷

یک نقش اساسی دولت، فراهم نمودن شرایط لازم با یک چارچوب ساختاری مناسب برای توسعه فعالیت های مولد اقتصادی و مبادلات مورد نیاز در اقتصاد ملی می باشد. اگرچه ارزیابی این نقش دولت به سادگی مقدور نیست، اما مشاهده فعالیت ها و مبادلات غیر اقتصادی که در دوره هایی افزایش یا کاهش می یابد، می تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد سیاست های دولت در امور اقتصادی در سال های مختلف دانسته شود. نقش دولت از جهات دیگری نیز حائز اهمیت به نظر می رسد. به طور کلی فعالیت های دولت را می توان از سه جهت مورد توجه قرار داد: ... مطالعه بیشتر

خطوط اساسی سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی در جهت تحقق عدالت اجتماعی

پس از شروع کار دولت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی، ستادی متشکل از اعضای منتخب هیئت دولت. مسئول بررسی وضعیت اقتصادی کشور و ارائه پیشنهادهایی برای ساماندهی آن شد. در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه ستاد مزبور طرحی را تحت عنوان طرح ساماندهی اقتصاد کشور» برای نظرخواهی از صاحب نظران و کارشناسان و دست اندرکاران دستگاههای اجرائی منتشر ساخت. طرح مذکور در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت با توجه به اشتراک نظرات این ... مطالعه بیشتر

توزیع برابر فرصت ها و کاهش نابرابری در ایران (ارائه یک تحلیل تطبیقی در مناطق نه گانه کشور)

سالها است علل و دلایل وجود نابرابری و عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف یک جامعه از مباحث مهم مورد مطالعه در اقتصاد است. مطالعات نشان میدهد نابرابری میتواند ناشی از تلاشهای متفاوت فردی و یا در اثر بهره گیری از فرصتهای موجود در خانوارها و یا مناطق مختلف باشد. بر این اساس، در این پژوهش با معرفی توزیع نابرابر فرصتها به عنوان یکی از دلایل بروز نابرابری در جامعه، این فرصتها در زیرگروههای اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی، بهداشتی، درمانی و زیست محیطی دسته بندی شده و برای مناطق نه گانه ی کشور مورد تحلیل و ... مطالعه بیشتر

تحلیل تأثیر انواع زیرساخت ها بر نابرابری درآمد در استان های ایران با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

یکی از مهمترین مسائل پیش‌‌‌‌‌‌‌روی دولت‌‌‌‌‌‌‌ها، توزیع عادلانه درآمد و تلاش برای بهبود آن است. به دلیل تبعات حاصل از توزیع ناعادلانه درآمد، شناسایی زوایای مختلف آن، حائز اهمیت است. با توجه به نقش و اهمیت زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌ها در توزیع درآمد، این پژوهش سعی دارد تا آثار انواع موجودی زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی (انرژی، آب، فن‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات) و اجتماعی (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) را بر نابرابری درآمد در استان‌‌‌‌‌‌‌های ایران طی بازه زمانی ۹۴-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار دهد. مطالعۀ تأثیر موجودی زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌ها بر نابرابری درآمدی استان‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌تواند به اصلاح سیاست‌‌‌‌‌‌‌های دولت در راستای توزیع عادلانه‌‌‌‌‌‌‌تر درآمد و رشد ... مطالعه بیشتر

رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران

مقدمه: تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه مورد توجه و تأکید قانون اساسی است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی از عرصه‌های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده و با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود داشته و مطالعات تجربی نیز به یک سری نتایج ضد و نقیض منتهی شده است. گروهی با اعتقاد به وجود تضاد و ناسازگاری میان این دو مقوله، توزیع نابرابر درآمد را در مراحل اولیه ... مطالعه بیشتر

تحلیل رابطه نابرابری منطقه ای و توسعه اقتصادی در ایران : رویکرد داده های تابلویی فضایی

نابرابری‌های منطقه‌ای و عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق از جمله پدیده‌هایی است که اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبرو بوده و هستند. از آثار نابرابری منطقه‌ای، گسترش رشد و توسعه در برخی مناطق، ایجاد و تشدید نابرابری‌های فاحش درآمدی و رفاه اجتماعی بین مناطق گوناگون و عوارض سوء اقتصادی –‌ اجتماعی است. در این مقاله به تحلیل رابطه بین نابرابری منطقه‌ای و رشد اقتصادی در بین استان‌های کشور ایران پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که، آیا ارتباط U معکوس بین نابرابری منطقه‌ای و توسعه، بین مناطق وجود دارد؟ به ... مطالعه بیشتر

اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران، ۱۳۶۰-۱۳۹۳

تغییر ساختار اقتصادی به تغییری طولانی‌مدت در ساختار اساسی اقتصادکه اغلب به رشد و توسعه اقتصادی و بهبود توزیع درآمد مرتبط است، اشاره دارد. در کشور‌های در حال‌توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش فقر ضروری به‌نظر می­رسد. تحول ساختاری در طول گذار از اقتصاد کشاورزی روستایی کم درآمد به اقتصاد شهری صنعتی با درآمد سرانه بالاتر قابل ملاحظه است. در کشور‌های در حال‌توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مطلق ضروری به‌نظر می­رسد. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و توزیع درآمد در ایران برای دوره سالهای ۹۳-۱۳۶۰ بررسی می­شود. ... مطالعه بیشتر

موانع و چالش های سیاست گذاری بر مبنای عدالت جنسیتی

طرح مفهوم عدالت جنسیتی همواره مناقشاتی به همراه داشته است. در حال حاضر با ورود این مفهوم به برنامۀ ششم توسعه، می‌­بایست سیاستگذاری‌ها در تحقق آن به‌طور جدی پیگیری و دنبال شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ مانع‌ها و چالش‌­های سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی از نگاه صاحب­‌نظران است. به این منظور برای گردآوری اطلاعات (با توجه به اصول نمونه‌گیری هدفمند و تدریجی) با ۹ نفر از صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزۀ زنان و سیاستگذاری، مصاحبه (نیمه‌ساختاریافته) شده و با استفاده از نظام کدگذاری نظریۀ زمینه‌­ای، داده­‌ها در پاسخ به پرسش­‌های اصلی پژوهش دسته­‌بندی شده است. براساس یافته‌­های پژوهش حاضر کلیدی‌ترین چالش‌­های سیاستگذاری بر مبنای ... مطالعه بیشتر

تأثیر سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران

توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده ­ی دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند.  این تحقیق به دنبال بررسی تاثیرات سیاست­ های پولی بر توزیع درآمد در ایران است.  نتایج تحقیق با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری VAR نشان می ­دهد که تأثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متفاوت است.  افزایش حجم پول به عنوان معیار سیاست پولی، بلافاصله موجب افزایش ... مطالعه بیشتر

تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعه موردی ایران

عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می‌تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر و رفاه اجتماعی به صورت شاخص‌های کمی بررسی گردد. مطالعات زیادی در زمینه نقش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است. اما به طور خاص و ویژه مسئله توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر آن چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. نظریات متعددی بین اقتصاددانان توسعه مطرح است که درآمدهای مربوط به صنایع معدنی همچون نفت و گاز باعث تشدید نابرابری در اقتصاد می‌گردد. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) و با در ... مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما