ارتباط نابرابری درآمد و بهره‌وری در ایران

هدف اساسی در این تحقیق بررسی علیت گرنجر بین نابرابری درآمد و بهره‌وری نیروی کار(شاغلین) در بین بیست و هشت استان ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ است. در تحقیق حاضر از یک روش داده‌های ترکیبی جدید بر اساس سیستم های به ظاهر نامرتبط و آزمون والد به کار گرفته شده است. آنچه که نتایج موردبررسی در تحقیق نشان می‌دهد اثر یک طرفه ای از بهره‌وری بر نابرابری درآمد در استان‌های بوشهر، خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان وجود دارد که این اثر به‌صورت مثبت بوده درحالی‌که در استان‌های کردستان و سیستان و زنجان معنادار بوده ولی با اثری ... مطالعه بیشتر

تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران و تحلیل تعدیل‌های مالیاتی روی آن

تجزیه چندگانه شاخص‌های نابرابری درآمد مانند ضریب جینی می‌تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در مورد سهم هر منبع، هر گروه و هر منبع/گروه از نابرابری درآمد در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد و اثر تعدیل-های مالیاتی را بر نابرابری درآمد اندازه‌گیری کند. براین اساس این پژوهش با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار سال ۱۳۸۹ و با به‌کارگیری نرم‌افزارGauss به بررسی تجزیه همزمان ضریب جینی تعمیم یافته بر حسب منابع درآمدی مختلف در دو گروه جمعیتی فقیر و غیرفقیر می‌پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه برای دو بخش شهری و روستایی نشان می‌دهد که درآمدهای متفرقه بیشترین سهم را در ... مطالعه بیشتر

بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران کشور است؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمد است، در این تحقیق، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۴ در منتخبی از کشورهای اسلامی و با استفاده از روش داده‌های تابلویی بررسی می‌شود. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که شاخص توسعه مالی در دو بخش بانکی و سهام بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارون گرین‌وود و جوانویک که ارتباطی غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را ... مطالعه بیشتر

تأثیر مخارج تحقیق و توسعه بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی ایران

امروزه در مسیر رشد و توسعه کشورها توجه به مسئله نابرابری درآمدی با تغییرات بهره‌وری حائز اهمیت است. ازجمله عوامل مهم در کاهش نابرابری درآمدی با تغییرات بهره‌وری، مخارج سرمایه‌گذاری در R&D است. در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، نابرابری درآمدی ابتدا افزایش یافته و پس از ثابت ماندن در سطح معینی به‌تدریج کاهش می‌یابد این الگو بعداً به نام منحنی«U» معکوس کوزنتس معروف شد. طبق دیدگاه کوزنتس، با حضور دولت و صرف هزینه‌های لازم برای گسترش مرزهای دانش، امکان برگشت منحنی کوزنتس به شکل نزولی بسیار سریع تر و راحت‌تر است؛ اما به نظر می‌رسد در مناطق روستایی ایران ... مطالعه بیشتر

عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان کٌرد و غیر کٌرد مراجعه کننده به خانه‌های بهداشت به نابرابری جنسیتی در مقایسه دو شهر سنندج و تهران

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان به نابرابری جنسیتی میان دو قوم کُرد و غیر کُرد انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان ۲۰ تا ۵۰ سال کُرد و غیرکُرد می‌باشند و حجم نمونه پژوهش به شیوه خوشه‌ای طبقه‌ای تصادفی بر اساس جنسیت زن ۳۰۰ نفر که از این تعداد ۱۵۰ نفر کُرد و ۱۵۰ نفر غیرکُرد انتخاب شدند. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه عقاید قالبی جنسیتی، پرسشنامه ایدئولوژی مردسالار، پرسشنامه نقش جنسیتی، پرسشنامه جامعه پذیری جنسیتی و پرسشنامه نابرابری جنسیتی استفاده شد. برای ... مطالعه بیشتر

رابطه نرخ فلاکت و نابرابری توزیع درآمد سال‌های ۱۳۵۳-۱۳۹۰ در ایران

بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی از اهداف دولت‌های مختلف جهان بوده و در رسیدن به این اهداف، کاهش نابرابری درآمدی یکی از عواملی است که نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند؛ بنابراین پی بردن به عواملی که با نابرابری درآمدی در ارتباط می‌باشند حائز اهمیت است. این مطالعه جهت بررسی رابطه‌ی میان نرخ فلاکت و نابرابری درآمد در ایران صورت گرفته و در این راستا از داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۳ استفاده شده است. شاخص نابرابری درآمد در مطالعه حاضر، ضریب جینی است و برای تخمین مدل تحقیق، روش خود توضیح با وقفه توزیع شدهARDL ... مطالعه بیشتر

ماهیت و اهمیت نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی در بخش سلامت ایران

سلامت، ارزشمندترین دارایی مادی بشر است و ازاین‌رو بخش سلامت، یکی از بخشه‌ای محوری اقتصاد است. سلامتی افراد، ارتباط مستقیم با تأمین مالی بخش سلامت دارد. یکی از مباحث بسیار مهم در تأمین مالی این بخش، عدالت و نابرابری است. عدالت و نابرابری، همواره از مهم‌ترین چالش‌های علم اقتصاد بوده است، اما با توجه به‌خصوصیت‌های منحصر به فرد بخش سلامت، این موضوع، اهمیتی ویژه در این بخش پیدا می‌کند. برای سنجش عدالت و نابرابری در بخش سلامت روش‌های ویژه‌ای وجود دارد که در مطالعه حاضر، با به‌کارگیری برخی از مهم‌ترین آن‌ها، به بررسی وضعیت بخش سلامت ایران، با دو رویکرد ... مطالعه بیشتر

مدل‌سازی ساختاری تأثیر آرزوهای تحصیلی بر نابرابری آموزشی (پیشرفت تحصیلی) دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع پیش‌دانشگاهی آموزش‌وپرورش ناحیه ۱ و ۲ شهرستان ارومیه در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

آرزوهای تحصیلی به‌عنوان یکی از فاکتور های جالب توجه در پیش‌بینی نتایج آموزشی دانش‌آموزان و پیشرفت تحصیلی آن‌ها به شمار می رود به همین دلیل امروزه در اغلب کشورهای دنیا برای از بین بردن شکاف بین نتایج آموزشی در بین دانش‌آموزان به دنبال شناسایی آرزوها و آمال تحصیلی آن‌ها می‌باشند. از طرف دیگر نابرابری‌های آموزشی یکی از مسائل و معضلات مبتلا به تمام سیستم های آموزشی در دنیا است و مدتهای مدیدی است که توجه دولتها، سیاست‌گذاران، برنامه ریزان و محققان زیادی را به خود جلب کرده است. در راستای مسئله فوق، هدف از پژوهش حاضر بررسی آرزوهای تحصیلی دانش‌آموزان ... مطالعه بیشتر

بررسی تأثیر جهانی شدن بر نابرابری درآمد با تأکید بر حقوق مالکیت معنوی در کشورهای منتخب

همواره توزیع درآمد و نابرابری‌های آن، با مفاهیم متفاوتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ظاهرشده‌است. ازاین‌رو همواره سعی گردیده، عوامل ایجاد کننده انحراف در توزیع درآمد، شناسایی شوند تا برای دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار گام برداشت. با توجه به سرعت بالای جهانی‌شدن، شناخت مفهوم و ابعاد آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی در عصر جهانی‌شدن، با محوریت یافتن فکر و خلاقیت در حرکت جوامع در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و…، تمامی افراد مصرف‌کننده یا تولیدکننده مالکیت معنوی هستند. لذا در این پژوهش به بررسی اثر جهانی‌شدن و حقوق مالکیت معنوی برتوزیع درآمد ... مطالعه بیشتر

بررسی روند نابرابری درآمد و عوامل مؤثر بر آن در ایران ۱۳۵۵-۱۳۸۷

نابرابری درآمد یکی از معضلات عمده کشورهای درحال‌توسعه است. وجود نابرابری درآمد در اقتصاد آثار منفی بسیاری بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد. برای جلوگیری از تأثیر منفی نابرابری درآمد در اقتصاد، دولت‌ها باید با استفاده از ابزار های لازم، سیاست‌های مناسبی را در جهت کنترل نابرابری درآمد اعمال کنند. عوامل متعددی ازجمله سیاست‌های مالی، سرمایه‌گذاری، حداقل دستمزد ها، نرخ باسوادی، نرخ مبادله مؤثر واقعی بر تغییرات توزیع درآمد جامعه، در طول زمان موثرند. این عوامل می‌توانند به نحوی تنظیم شوند که باعث کاهش نابرابری درآمدی و بهبود توزیع درآمد شوند. بررسی حاضر، با هدف شناخت عوامل و بخش‌های اقتصادی مؤثر بر ... مطالعه بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر احساس نابرابری اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

آنچه در پژوهش حاضر موردبررسی قرار گرفته است « بررسی عوامل مؤثر بر احساس نابرابری اجتماعی در میان دانشجویان» است. متغیر وابسته ما نابرابری اجتماعی و متغیرهای مستقل ما نیز اعتماد اجتماعی، میزان استفاده از رسانه های جمعی و کالاهای فرهنگی است. برای بررسی تأثیرات متغیرهای مستقل بر روی نابرابری اجتماعی، پس از بررسی دیدگاه های صاحبنظران مختلف، ازنظریات بوردیو، و چافتز دارندورف، گیدنز، بلوم برگ و دیویس و مور بهره جسته ایم. تحقیق حاضر ازلحاظ روش یک تحقیق پیمایشی است که در آن از تکنیک پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته ... مطالعه بیشتر

تأثیر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی ایران

با توجه به اهمیت روز افزون رشد اقتصادی و جهت گیری به سمت افزایش آن در سیاست‌های کلان اقتصادی هر کشور، همه دولت‌ها سعی بر این دارند که در برنامه ها و سیاست‌هایی که طراحی می‌کنند، تمامی عواملی را که به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم، رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مدنظر قرار داده و با مطالعات و پیگیری های سیاستی به سمت و سوی رشد اقتصادی بالا با نگرش هدف بلندمدت و پایدار حرکت کنند. از طرفی، ازآنجاکه ارتقاء برابری جنسیتی از اهداف مهم یک اقتصاد کارآمد و از راهبردهای توسعه انسانی و اقتصادی است و با توجه ... مطالعه بیشتر

تحلیلی بر نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران (۱۳۸۰-۱۳۹۰)

توسعه‌یکپارچه منطقه‌ای از موضوعات اساسی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای است که به‌عنوان یکی از پیش نیاز های مهم توسعه پایدار انسانی محسوب می‌گردد و بر توازن شرایط زندگی و جنبه های گوناگون توسعه برای تمامی مردم در سطح کشور تأکید می‌نماید. همچنین نابرابری و ابعاد مختلف آن نشانه های توسعه نیافتگی شمرده می‌شود و زمینه‌های دستیابی به وحدت و یکپارچگی ملی را دشوار می‌کند. در ایران نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهینه امکانات در اثر سیاست‌های غیر اصولی گذشته در مکان یابی صنعتی، خدماتی و قطب های رشد شکل گرفته است. مکانیسم های حاکم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ... مطالعه بیشتر

تأثیر تسهیلات خرد بانکی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی در استان‌های کشور

موضوع پایان‌نامه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات خرد بانکی (به‌عنوان شاخص تأمین مالی خرد )بر فقر و نابرابری‌های درآمدی در استان‌های کشور می‌باشد. جامعه آماری موردبررسی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه در استان‌های کشوردر سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۰می‌باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات موضوع، در فصل سوم روش تحقیق و مدل معرفی شده است. مدل به کار گرفته شده، مدل رگرسیونی پانل دیتا است. متغیر وابسته درآمد سرانه، به‌عنوان شاخص نابرابری و فقر است. این مدل سه متغیر مستقل دارد :نرخ اشتغال، ابعاد خانوار و نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات. پس ... مطالعه بیشتر

بررسی همبستگی عدالت سازمانی درک شده با دیسترس اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۹۴-۱۳۹۳

موضوع عدالت از دیرباز جزء مهم‌ترین مباحث و دغدغه‌های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت یک مفهوم انتزاعی و بسیار پیچیده است که به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه‌ی تفاوت‌هاست (مردانی و همکاران۱۳۹۲). عدالت سازمانی درجه‌ای است که کارکنان احساس می‌کنند قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های سازمانی مربوط به کار آنها، منصفانه است (زاهدنژاد و همکاران، ۱۳۹۱). در محیط‌های کار، عدالت تحت عنوان عدالت سازمانی ادراک شده در نظر گرفته می شود. افزودن واژه ادراک‌شده به اصطلاح عدالت سازمانی، به ماهیت پدیدارشناختی عدالت در فضای ذهنی و شناختی هریک از افراد بازمی‌گردد. دیسترس اخلاقی احساسی منفی‌ست که پرستاران ... مطالعه بیشتر

تحلیل روند تغییرات پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی نظام سلامت در منطقه ۱۷ تهران

سنجش عملکرد نظام سلامت شواهدی ارزشمند در مورد تصمیمات استراتژیک در ارتباط با اصلاحات بخش سلامت ، سازمان نظام سلامت از جمله چیدمان های تامین مالی و نظارت و نیز اطلاعاتی در مورد پایش پیشرفت به سمت اهداف ملی سلامت ونظام سلامت در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد(۱).در گزارش جهانی سلامت سال ۲۰۰۰ ، ۳ هدف کلی برای نظام های سلامت معرفی شدند که عبارتند از ارتقای سلامت ، پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی (FFC ) (۲) . این سه هدف چارجوبی شدجهت ارزیابی عملکرد نظام های سلامت . هدف صریح نظام های سلامت ، یعنی علت وجودی ... مطالعه بیشتر

بررسی و تحلیل اسنادی سیاست ها و قوانین مصوب در کشور در جهت رفع محرومیت و برقراری عدالت در سلامت در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی ایران

با عنایت به رویکرد انقلاب اسلامی در زمینه محرومیت زدایی ومجموعه تلاش هایی که در این زمینه در طول سال های بعد از انقلاب شکوهمندمان انجام شده است وبه منظور ارائه نظامند مجموعه سیاست گذاری ها و قوانین مصوب در این زمینه وبرای معرفی این خدمات در سطوح بین المللی، منطقه ای وملی وهمچنین استفاده از تجارب حاصله در فعالیت های جاری وآتی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی در این طرح نسبت به بررسی وتحلیل اسنادی مجموعه سیاست ها و قوانین مصوب اقدام می نماییم.   طرح پژوهشی سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور پژوهشگران: سیده شهره علوی محل ... مطالعه بیشتر

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸

هدف کلی این طرح: تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸ اهداف اختصاصی: – تعیین میزان عدالت سازمانی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان – تعیین میزان رفتار مدنی سازمانی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان – تعیین رابطه بین میزان عدالت سازمانی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان با وظیفه شناسی – تعیین رابطه بین میزان عدالت سازمانی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان با احترام و تکریم – تعیین رابطه بین میزان عدالت سازمانی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان با نوع دوستی – تعیین رابطه بین میزان عدالت سازمانی در ... مطالعه بیشتر

شناسایی مکانیزم ممیزی عدالت در نظام سلامت در کشور انگلستان و ارائه الگو برای کشور ایران

۱. هدف کلی این طرح : شناسایی مکانیزم ممیزی عدالت در نظام سلامت در کشور انگلستان و ارائه الگو برای کشور ایران ۲. اهداف اختصاصی : ۱. شناسایی محورهای ممیزی عدالت در بنیادهای مراقبت های اولیه نظام سلامت کشور انگلستان ۲. شناسایی اهداف ممیزی عدالت در نظام سلامت کشور انگلستان ۳. شناسایی مراحل ممیزی عدالت در نظام سلامت کشور انگلستان ۴. بررسی شاخص های مورد استفاده جهت ممیزی عدالت در نظام سلامت در کشور انگلستان ۵. شناسایی الگوی خود ارزیابی کشور انگلستان جهت ممیزی عدالت در نظام سلامت ۶. شناسایی وضعیت فعلی نظام سلامت در کشور ایران از نظر ممیزی ... مطالعه بیشتر

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و انتظارات سازمانی با همت و تلاش مضاعف پرستاران به منظور ارائه یک مدل مناسب برای بیمارستانهای شهر اصفهان

هدف کلی این طرح: – تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و انتظارات سازمانی با تلاش مضاعف پرستاران به منظور ارائه یک مدل مناسب الف)اهداف ویژه: – بررسی رابطه بین عدالت توزیعی وتلاش مضاعف پرستاران ( تلاش مضاعف قبل از عمل جراحی بیمار، حین جراحی بیمار، و بعد از جراحی بیمار) . – بررسی رابطه بین عدالت رویه ای وتلاش مضاعف پرستاران ( تلاش مضاعف قبل از عمل جراحی بیمار، حین جراحی بیمار، و بعد از جراحی بیمار) . – بررسی رابطه بین عدالت مراوده ای وتلاش مضاعف پرستاران ( تلاش مضاعف قبل از عمل جراحی بیمار، حین جراحی بیمار، و ... مطالعه بیشتر
خانهسوالاتتماسارتباط با ما